nformacijos apie kriptosandorius teikimas VMI: datos dar nėra, bet ruoštis reikia

2023-01-24

Tiek Europos, tiek pasaulio mastu kuriamos naujos taisyklės, pagal kurias kriptoturto paslaugų teikėjai turės mokesčių administratoriams teikti informaciją apie savo klientų sandorius. „Noewe“ mokesčių grupės ekspertai atkreipia dėmesį į pagrindinius pakeitimus, kokių galima tikėtis ateityje.

Informacija apie kriptoturto sandorius

Europos Komisija parengė naujų taisyklių projektą, pagal kurį kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų mokesčių administratoriams teikti ataskaitas apie Europos Sąjungoje reziduojančių klientų atliktas kriptoturto operacijas (DAC8).

Kriptoturto apmokestinimą siekiama užtikrinti ne tik Europos, bet ir pasauliniu mastu. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija neseniai pristatė savo kriptoturto ataskaitų teikimo sistemą (CARF) ir EBPO bendro duomenų teikimo standarto (CRS) pakeitimus. Nors CARF nustato mažiau reikalavimų nei DAC8, šiomis taisyklėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad informacija apie kriptoturtą būtų surinkta ir perduota mokesčių tikslais.

DAC8 turi būti pateikta Europos Tarybai ir šie nauji mokesčių skaidrumą užtikrinsiantys reikalavimai turėtų įsigalioti 2026-aisiais. Rengiamas tarptautinis CARF įgyvendinimo susitarimas. Tikslios įsigaliojimo datos nėra: CARF pradės veikti, kai valstybės perkels jo nuostatas į savo nacionalinės teisės sistemą.

Planuojama išplėsti informacijos mainų apimtį

„Naujaisiais reikalavimais siekiama, kad mokesčių administratorius pasiektų informacija apie asmenų kriptoturto sandorius, atliktus per kriptoturto paslaugų teikėjus, pvz., duomenys apie klientų sumokėtas sumas, įsigyto kriptoturto vienetus ar susijusių operacijų skaičių“, – teigia Eglė Burbaitė, „Noewe“ vyresnioji mokesčių konsultantė.

E. Burbaitė išskiria keletą svarbiausių aspektų, apie kuriuos ateityje turėtų būti informuojami mokesčių administratoriai.

Informacija apie klientus

Mokesčių administratoriams reikėtų pateikti kriptoturto paslaugomis besinaudojančių klientų vardus, pavardes (pavadinimus), adresus, mokestinio rezidavimo valstybes, mokesčių mokėtojo numerius ir kitus duomenis. Informacijos apie įgaliotinius, agentus, globėjus, patarėjus investicijų klausimais ir kitus tarpininkus, veikiančius kito asmens vardu ar naudai, pateikti nereikėtų.

Kriptoturtas

Informuoti reikėtų apie visą kriptoturtą, išskyrus tokį, kurio negalima panaudoti bendrais mokėjimo ar investavimo tikslais.

Ataskaitų teikimo prievolės apimtų mokėjimo žetonus (BitcoinEthereum), stabilizuotąsias virtualiąsias valiutas (angl. stablecoins) (USDC, Tether, BUSD), nuosavybės žetonus, išreiškiančius nuosavybės teises juridiniuose asmenyse, skolos žetonus, susijusius su skolos instrumentais, kai kuriais atvejais – nekeičiamuosius žetonus (angl. non-fungible tokens, NFT).

Kita vertus, naudojimo žetonai (angl. utility tokens), išleisti uždarose (ang. close-loop) sistemose tam, kad blokų grandinėje suteiktų skaitmeninę prieigą naudotis programomis, paslaugomis ar ištekliais, prieinamais tik šių žetonų leidėjo tinkle, neturėtų patekti į informacijos mainų apimtį, nes jie negali būti naudojami bendriems mokėjimo ar investavimo tikslams.

Kriptoturto sandoriai

Mokesčių administratorių reikėtų informuoti apie kriptoturto keitimą į fiat valiutas (pvz., EUR, USD), kriptoturto formų mainus bei kitas susijusias operacijas:

 • mainus tarp kriptoturto ir fiat valiutų (pvz., EUR, USD);
 • mainus tarp vienos ar daugiau kriptoturto formų;
 • atsiskaitymą už prekes ar paslaugas kriptoturtu, kai suma viršija 50 000 EUR ar USD;
 • kriptoturto perleidimą, t. y., kai kriptoturtas yra perkeliamas iš vienos kriptopiniginės į to paties savininko kitą kriptopiniginę, neatsižvelgiant, kad toks judėjimas neturėtų sukelti mokestinių pasekmių.

Ataskaitų teikimo reikalavimai nebūtų taikomi išimtinai konsultacinei veiklai, kriptoturto emisijai ar portfelio valdymui.

Papildomi reikalavimai

„Noewe“ ekspertė E. Burbaitė atkreipia dėmesį ir į keletą papildomų reikalavimų, kuriuos turėtų įgyvendinti kripto turto paslaugų teikėjai (t. y. kripto keityklos, kriptovaliutų brokeriai, kriptovaliutų bankomatai ir kita), jeigu jų klientai reziduoja ES mokesčių tikslais.

Registracijos pareiga

Kriptoturto paslaugų teikėjai, aptarnaujantys ES reziduojančius klientus, visais atvejais privalės būti registruoti vienoje iš ES valstybių narių. Ši pareiga bus taikoma net tiems kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie bus įsikūrę trečiosiose valstybėse. Taip siekiama užtikrinti, kad kriptoturto paslaugų teikėjai negalėtų išvengti ataskaitų teikimo prievolės persikeldami už ES ribų.

Klientų išsamaus patikrinimo pareiga

Kad būtų nustatytos klientų tapatybės ir mokestinio rezidavimo valstybės (įskaitant juridinių asmenų vadovų mokestinio rezidavimo valstybes), kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų surinkti klientų užpildytas anketas (angl. self-certification) iki DAC8 taisyklių įsigaliojimo datos. Informaciją reikėtų gauti apie naujus klientus ir tuos, su kuriais kriptoturto paslaugų teikėjas turėjo komercinius santykius 12 mėnesių iki DAC8 taisyklių įsigaliojimo.

Klientų, nepateikusių prašomų duomenų, kriptoturto paslaugų teikėjai aptarnauti negalės. Jei klientas po dviejų priminimų (bet ne anksčiau kaip po 60 dienų) nepateiks prašomos informacijos, kriptoturto paslaugų teikėjas privalės neleisti vartotojui atlikti operacijų su kriptoturtu.

Ataskaitų teikimo pareiga

Kriptoturto paslaugų teikėjai privalėtų teikti ataskaitas apie anksčiau nurodytus kriptoturto sandorius, vykusius tiek valstybės viduje, tiek už jos ribų. Ataskaitos turėtų būti pateiktos iki metų, einančių po metų, su kuriais susiję sandoriai, sausio 31 d.

Baudos už reikalavimų pažeidimus

Rokas Košuba, „Noewe“ mokesčių konsultantas, paaiškina, kad kriptoturto paslaugų teikėjams, neteikiantiems ataskaitų laiku arba teikiantiems neišsamią ar klaidingą informaciją, numatoma taikyti pinigines baudas nuo 20 000 iki 500 000 EUR. Valstybėms paliekama teisė nustatyti didesnes baudas ir įtvirtinti sankcijas už kitus pažeidimus. Jei trečiojoje valstybėje įsteigtas kriptoturto paslaugų teikėjas aptarnaus klientus ES, bet neteiks ataskaitų, galės būti panaikinta jo registracija ir uždrausta veikti ES.

Norėdami klientams teikti kriptoturto paslaugas nepertraukiamai, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų pasiruošti iš savo klientų surinkti trūkstamą informaciją. Tikėtina, kad nemažai duomenų apie mokestinio rezidavimo valstybes jau gauta vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Vis dėlto reikėtų įvertinti, ar vidiniai procesai veikia tinkamai: klientams turi būti pateiktos anketos siekiant nustatyti jų (juridinių asmenų atveju – ir vadovų) mokestinio rezidavimo valstybes, o kilus abejonių dėl pateiktų duomenų patikimumo – ar egzistuoja būdų ir priemonių informacijai patikrinti.

Ir suteikia skaidrumo, ir komplikuoja veiklą

Pasak R. Košubos, aptartos taisyklės – tik dalis teisėkūros iniciatyvų, skirtų kriptoturtui sureguliuoti. Kaip ir finansinio turto atveju, nuoseklios kriptoturto sandorių ataskaitos būtinos siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai tinkamai vykdytų mokestines prievoles.

„Dažnai manoma, kad kriptoturtas naudojamas neteisėtoje veikloje ir lieka neapmokestintas. Įtvirtinus pareigą informuoti mokesčių administratorius apie kriptoturto operacijas, kriptoturtui, kaip investicijų klasei, bus suteikiama papildomo skaidrumo. Kita vertus, taisyklės palieka ir spragų, ir neaiškumų. Neišsprendžiama neatsekamų sandorių, kai jie vykdomi naudojant decentralizuotas biržas ir savarankiškai valdomas kriptopinigines, problema. Atliekant sandorius tokiu būdu, nėra tarpininkų, veikiančių kaip trečioji šalis ir galinčių įpareigoti pateikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms“, – į prieštaravimus dėmesį atkreipia „Noewe“ vyresnioji mokesčių konsultantė E. Burbaitė.

Pastebėtina ir tai, kad DAC8, kuris būtų taikomas ES, palieka vietos interpretacijoms dėl praneštino kriptoturto apibrėžimo. Kadangi ataskaitos turėtų būti teikiamos tik dėl kriptoturto, kurio negalima panaudoti bendriems mokėjimo ar investavimo tikslams, valstybės narės gali skirtingai suprasti ir įgyvendinti šį reikalavimą, kas galėtų paveikti informacijos surinkimo efektyvumą.

Planuojama ataskaitų teikimo reikalavimą taikyti visiems, nepriklausomai nuo dydžio, kriptoturto paslaugų teikėjams. Dėl to, siekdami užtikrinti atitiktį teisės aktams, maži ir vidutiniai kriptoturto paslaugų teikėjai patirs dideles papildomas administracines sąnaudas, kas smarkiai apsunkins jų veiklą, prognozuoja „Noewe“ mokesčių konsultantas R. Košuba.

Straipsnis Verslo žiniose.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe