Darbo teisė ir migracijos klausimai

Noewe
Noewe Legal

DARBO TEISĖ

Darbo santykiai ir jų keliami iššūkiai – tai kiekvienos organizacijos kasdienybė. Neišvengiamos ir itin kompleksiškos ar jautrios situacijos, kurios reikalauja greitų sprendimų bei daro reikšmingą įtaką organizacijos veiklai.

NOEWE LEGAL darbo teisės praktikos grupė padeda (iš)spręsti įvairias sudėtingas, gilių ekspertinių žinių reikalaujančias situacijas darbo santykių srityje. Klientams (tiek darbdaviams, tiek darbuotojams) teikiame profesionalią teisinę pagalbą visais darbo santykių reguliavimo klausimais, pagrįstą taikytinu teisiniu reglamentavimu (vietos ir ES) bei naujausiu jo aiškinimu (praktika).

MIGRACIJOS KLAUSIMAI

NOEWE LEGAL teisininkai konsultuoja klientus visais su užsieniečių atvykimu į Lietuvą susijusiais klausimais (leidimai laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, leidimai dirbti, vizų gavimas).
Siekiame užtikrinti teigiamą kliento patirtį ir suteikti visapusišką teisinę pagalbą, todėl:

 • įsitraukiame į visus etapus ir padedame įvairiuose teisiniuose migracijos procesuose (įskaitant atstovavimą klientams migracijos institucijose),
 • ženklią komercinės teisės patirtį pritaikome ir migracijos srities projektuose bei konsultuojame verslo steigimo, vystymo ar kitais įmonių ir komercinės teisės klausimais.

NOEWE LEGAL kompetencijos migracijos srityje padeda efektyviai rasti klientui optimalų sprendimą ir, esant pagrindams, kartu sėkmingai jį įgyvendinti.

Teisinės paslaugos:

DARBO TEISĖ

 • konsultuojame individualių ir kolektyvinių darbo santykių klausimais (taip pat ir darbo santykių klausimai, kylantys įsigijimų bei susijungimų sandorių metu, vykdant įmonių organizacinius pertvarkymus);
 • su darbo santykiais bei jų nutraukimu susijusios dokumentacijos rengimas (darbo sutartys, dokumentai, kuriais įforminamas darbo santykių nutraukimas);
 • kitų įvairių susitarimų su darbuotojais rengimas (nekonkuravimo ir pan.);
 • inovatyvių darbuotojų atlygio bei skatinimo schemų rengimas (darbuotojų opcionai, darbo užmokesčio sistemos, darbuotojų premijavimo bei skatinimo nuostatai ir pan.);
 • įvairių darbuotojų atžvilgiu taikomų politikų, gairių, taisyklių, vidaus tvarkų lokalizavimas ir rengimas;
 • teisinė pagalba įgyvendinant įmonių komercinių paslapčių ir intelektinės nuosavybės apsaugos modelius (rengiant atitinkamus informacijos sąrašus, susitarimus su darbuotojais);
 • atstovavimas darbdaviams santykiuose su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis (įgyvendinant informavimo ir konsultavimosi procedūras, derybų dėl kolektyvinių sutarčių metu, kt.);
 • darbo santykių teisinio audito atlikimas;
 • kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • reorganizavimo ar verslo perdavimo metu vykstančių darbuotojų perkėlimo procesų įgyvendinimas;
 • pagalba perkeliant darbuotojus;
 • atstovavimas darbdaviams bei darbuotojams ikiteisminiuose ir teisminiuose darbo ginčuose.

MIGRACIJOS KLAUSIMAI

 • konsultacijos ir reikalingų dokumentų (leidimų gyventi, dirbti, vizų, kt.) gavimas dėl darbuotojų įdarbinimo Lietuvoje;
 • pagalba gaunant leidimus ir (ar) vizas darbuotojų ir kitų užsieniečių šeimos nariams;
 • konsultacijos ir reikalingų dokumentų (leidimų gyventi, dirbti, vizų, kt.) gavimas darbuotojų komandiravimui į Lietuvą;
 • pagalba gaunant leidimus laikinai gyventi ir (ar) vizas akcininkams ar vadovams, taip pat susijusios konsultacijos dėl verslo Lietuvoje steigimo ir vykdymo;
 • konsultacijos ir pagalba gaunant leidimus laikinai ar nuolat gyventi, vizas kitais pagrindais;
 • atstovavimas Migracijos departamente, teismuose, kitose institucijose.
Noewe
Noewe Legal
Svarbiausi projektai

DARBO TEISĖ

 • Atstovavome vienai garsiausių padangų gamintojo įmonių grupei vykdant tarpvalstybinį darbuotojų darbo santykių perkėlimą į užsienio jurisdikcijoje veikiančio darbdavio bendrovę, padėjome išspręsti klientui su tokiu darbo santykių perkėlimu susijusius mokestinius bei darbuotojų integravimo, jiems taikytinų įmonių grupės politikų, tvarkų klausimus.
 • Konsultavome užsienio kapitalo įmonę (įmonių grupę) bei teikėme visapusišką teisinę pagalbą lokalizuojant ir įgyvendinant įmonių grupės politikas ir tvarkas, susijusias su darbuotojais, Lietuvoje įsteigtoje dukterinėje įmonėje.
 • Teikėme visapusišką pagalbą su darbo santykiais susijusiais klausimais vienai didžiausių draudimo brokerių bendrovei Lietuvoje jos reorganizavimo procese. Parengėme darbo užmokesčio sistemą, padėjome įgyvendinti struktūrinius organizacinius bendrovės pokyčius, kurių metu buvo reikalinga atlikti informavimo ir konsultavimosi procedūras su darbo taryba. Asistavome klientui perkeliant darbuotojus, parengėme naujas darbo sutartis, kuriose, be būtinųjų darbo sąlygų, darbuotojams buvo nustatytos ir papildomos darbo sąlygos (nekonkuravimas, konfidencialumo įsipareigojimas, pan.).
 • Teisinė pagalba Lietuvoje veikiančiai amerikiečių gamybos įmonei inicijuoti darbo tarybos rinkimus bei parengti tam reikalingą dokumentaciją. Teikėme kompleksines konsultacijas, susijusias su darbo santykių iššūkiais COVID-19 pandemijos metu (dėl prastovų skelbimo, subsidijų darbo vietoms išlaikyti gavimo bei sąlygų), padėjome įgyvendinti darbuotojų struktūros organizacinius pokyčius ir informavimo bei konsultavimosi procedūras su darbo taryba. Rengėme bei lokalizavome su darbuotojų skatinimu ir darbo užmokesčiu susijusias įmonių grupėje taikomas taisykles, taip pat konsultavome klientą vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų pokyčių klausimais (darbo santykių pradžios bei pabaigos tinkamas įforminimas, išeitinių išmokų mokėjimas).
 • Teisinė pagalba visais verslo plėtros į Lietuvą klausimais. Klientui – vienai sparčiausiai augančių skaitmeninius sprendimus ir programinę įrangą kuriančių bei IT verslų plėtros srityse konsultuojančių įmonių grupei Vakarų Europoje – teikėme teisines paslaugas dėl darbuotojų darbo santykių iš kito darbdavio perkėlimo (susitarimai tarp buvusio ir naujojo darbdavio dėl darbuotojų perkėlimo, darbuotojų informavimo dokumentai, darbo sutarčių pakeitimai, pan.). Taip pat rengėme kliento verslo specifikai reikalingas su darbo santykiais susijusias tvarkas ir taisykles.
 • Konsultavome klientą – tarptautinę NT paslaugų įmonių grupę – sudarant inovatyvią darbuotojų skatinimo schemą, atliepiančią mūsų kliento verslo specifiką bei darbuotojams priskirtas funkcijas, nustatytus tikslus (darbuotojų motyvavimą opcionais). Buvome atsakingi už visus tokios schemos įgyvendinimo klausimus (opcionų sutartys su darbuotojais, konsultacijos darbuotojams dėl opcionų apmokestinimo klausimų, galimybės taikyti mokestines lengvatas, pan.).

MIGRACIJOS KLAUSIMAI

 • Konsultuojame užsienio kapitalo Lietuvoje įsteigtą IT įmonę darbuotojų perkėlimo (relocation) iš užsienio į Lietuvą klausimais (vizų, leidimų laikinai gyventi, mėlynųjų kortelių (Blue Card), leidimų kolektyvinės relokacijos (collective relocation) pagrindu gavimas).
 • Konsultavome užsienio oro linijų bendrovę dėl bendrovės filialo Lietuvoje vadovo įdarbinimo ir perkėlimo į Lietuvą. Filialo vadovas su NOEWE LEGAL pagalba sėkmingai gavo leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
 • NOEWE LEGAL padėjo Lietuvoje įsteigtai amerikiečių gamybos įmonei komandiruojant vadovą iš JAV laikinam darbui Lietuvoje ir gaunant visus tam reikalingus darbo ir migracijos leidimus.
 • Konsultavome vieną iš didžiausių Lietuvoje audito įmonių įdarbinant ir (ar) komandiruojant darbuotojus iš užsienio bei užtikrinome pagalbą klientui ir procesų koordinavimą gaunant visus ir bet kokius reikalingus darbo ir (ar) migracijos leidimus.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe