„Nordgain“ ISO standartų politikos

INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO POLITIKA | ISV_03.L1

UAB „Nordgain“ yra buhalterinių, mokesčių, finansinių bei verslo procesų vertinimo ir modernizavimo paslaugų teikėja. Įmonė teikdama savo paslaugas naudoja pažangiausias IT priemones, todėl įmonės tikslas – užtikrinti informacijos saugumo ir valdymo principus remiantis ISO 27701 standarto reikalavimais.

UAB „Nordgain“ informacijos saugos politikos įgyvendinimas užtikrinamas ir valdomas nuosekliai planuojant, įgyvendinant, vertinant ir tobulinant ISVS, vadovaujantis standarto ISO/IEC 27001 reikalavimais.

Bendrieji informacijos saugos tikslai:

 • užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl informacijos konfidencialumo, vientisumo ir pasiekiamumo pažeidimų bei įgyvendinant gerąją praktiką atitinkančias organizacines ir technines saugumo priemones;
 • užtikrinti efektyvų rizikos valdymą ir tinkamų rizikos valdymo priemonių naudojimą, siekiant suvaldyti riziką iki priimtino lygio, atliekant kasmetinį rizikos vertinimą ir įgyvendinant rizikos valdymo priemonių planą.

Įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • nustatyti bendruosius informacijos saugos valdymo tikslus;
 • laikytis visų informacijos saugos įsipareigojimų, reglamentuotų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei sutartyse;
 • užtikrinti efektyvų ISVS aprūpinimą reikiamais ištekliais;
 • sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams tobulinti žinias informacijos saugos srityje;
 • nuolat gerinti ISVS veiksmingumą, įgyvendinant informacijos saugos politiką ir tikslus, organizuojant ISVS vidaus auditus, nustatant neatitiktis ir jas šalinant, vykdant ISVS korekcinius veiksmus ir reguliariai aptariant informacijos saugos klausimus vadovybės pasitarimuose.

Informacijos saugos politika skelbiama suinteresuotoms šalims joms prieinama ir suprantama forma.

Informacijos saugos politika peržiūrima periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, ir esant poreikiui tikslinama.

Įmonės darbuotojai įsipareigoja būti susipažinę su informacijos saugos politika ir jos laikytis.

2021 m. gruodis

Direktorė Agnė Jasinskaitė


KOKYBĖS POLITIKA | KVS_02.L1

UAB „Nordgain“ patirtis teikiant buhalterines, mokesčių, finansines bei verslo procesų vertinimo ir modernizavimo paslaugas daugiau nei 20 jurisdikcijų pažangūs IT įrankiai užtikrina, kad verslo buhalteriją ir finansus visuomet matome naujai. Todėl pranokstame daugumą rinkos žaidėjų teikdami paslaugas net itin specifiniams juridiniams vienetams.

Siekdami išlaikyti aukščiausią teikiamų paslaugų lygį mūsų įmonės darbuotojai:

 • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
 • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
 • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja integruotos vadybos sistemos politikas bei tikslus;
 • glaudžiai bendradarbiauja su klientais kuriant ir palaikant ilgalaikius santykius;
 • renkasi patikimus, atitinkančius įmonės keliamus reikalavimus, tiekėjus;
 • užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įmonės veikloje.

2021 m. gruodis

Direktorė Agnė Jasinskaitė

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe