NOEWE LEGAL advokatų profesinės bendrijos privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Mes – NOEWE LEGAL, advokatų profesinė bendrija, gerbiame tinklapio lankytojų bei kitų asmenų, kurie pateikia mums Asmens duomenis (toliau – Jūsų) privatumą. Atitinkamai, šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje NOEWE LEGAL pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse).

Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais NOEWE LEGAL prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti sąlygas dalyvauti kandidatų atrankoje ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad mes turime teisę koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su ja susijusią informaciją. Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimus bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

− Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

− BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

− Duomenų valdytojas arba NOEWE LEGAL, arba mes, arba mus, arba mūsų – advokatų profesinės bendrijos – NOEWE LEGAL, partneriai, adresas A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius, Lietuvos Respublika;

− Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, įskaitant kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba pateikia NOEWE LEGAL Asmens duomenis, ar NOEWE LEGAL, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;

− Privatumo politika – tai NOEWE LEGAL pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, nustatantys su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

− Slapukai (angl. „Cookies“) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;

− Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://NOEWE LEGALlegal.eu/[RR|N1] , kurio valdytojas yra NOEWE LEGAL.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra

automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

NOEWE LEGAL kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų užklausų, prašymų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų/kontaktų forma) taip pat NOEWE LEGAL kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus ar prašymus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar prašymus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą ar prašymą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenysEl. pašto adresas, vardas, pavardė (kai pateikiama), tema (susijusi praktikos sritis) /
žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime ar prašyme ar tolesnės komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), kuris išreiškiamas pateikiant mums atitinkamą paklausimą ar prašymą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo ar prašymo pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Personalo atranka – NOEWE LEGAL nurodytu el. paštu ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų potencialių kandidatų į laisvas darbo vietas ar praktiką duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir atrinkti tinkamiausius kandidatus į NOEWE LEGAL paskelbtas laisvas darbo (praktikos) vietas, tvarkome asmenų, kandidatuojančių ir tuo tikslu pateikiančių (įskaitant siunčiančių el. paštu, kitais kanalais) NOEWE LEGAL reikalingus Asmens duomenis.

Kandidatuodami į NOEWE LEGAL esančias laisvas darbo (praktikos) vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą NOEWE LEGAL ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais gali susisiekti NOEWE LEGAL.

Tvarkomi Asmens duomenysVardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie išsilavinimą, profesinius gebėjimus bei dalykines savybes, informacija apie darbo patirtį, kita kandidato savanoriškai pateikta (įskaitant pokalbio metu) informacija, įskaitant rekomendacijas, gyvenimo aprašymą (CV), taip pat informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš kandidato buvusio darbdavio.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), kuris išreiškiamas pateikiant mums informaciją apie save ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą. Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto NOEWE LEGAL intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis6 (šeši) mėnesiai nuo atitinkamos kandidatūros pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, taip pat iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio darbdavio atstovo.

Registracija į NOEWE LEGAL arba NOEWE LEGAL kartu su partneriais organizuojamus renginius

Siekiant sudaryti Jums galimybę dalyvauti NOEWE LEGAL arba NOEWE LEGAL kartu su partneriais organizuojamuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir kt.), tvarkome Jūsų, kaip pageidaujančio užsiregistruoti ar į renginį užsiregistravusio asmens, Asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai tam tikrus renginius organizuojame kartu su partneriais, Jūsų registracijos tikslais pateikti Asmens duomenys gali būti perduodami ir minėtiems partneriams, vykdantiems tam tikras su atitinkamu renginiu susijusias funkcijas. Tokie partneriai Asmens duomenis tvarkys tik tiek, kiek reikalinga Jūsų registracijos / dalyvavimo renginyje užtikrinimo tikslais, nebent būtų nurodyta kitaip.

Tvarkomi Asmens duomenysEl. pašto adresas, vardas, pavardė (kai ją pateikiate), žinutės turinys (kai pateikiama),
atstovaujama įmonė, taip pat bet kokie kiti registracijos metu ar tolesnės komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), kuris išreiškiamas pateikiant mums atitinkamus duomenis registracijai.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis3 (trys) mėnesiai nuo atitinkamo renginio pabaigos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Teisė atšaukti sutikimą

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui).

Savo duotą sutikimą galite atšaukti kreipdamiesi į NOEWE LEGAL šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

SLAPUKAI (ANGL. „COOKIES“)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos ir jų naudojimas Tinklapyje

Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat Tinklapio lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad NOEWE LEGAL įrašytų į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus Slapukus, kurie detaliau aprašyti ir žemiau Privatumo politikoje. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Nepaisant Jūsų pasirinkimo, t. y. Jums toliau naršant Tinklapyje, bet kuriuo atveju bus įrašomi griežtai privalomi (būtinieji) Slapukai.

Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir NOEWE LEGAL partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus mes negalime būti ir nesame atsakingi. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo mūsų partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

Slapukų atsisakymas

Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs galite neatlikti atitinkamų veiksmų sutikimo išreiškimui, taip pat visada galite atsisakyti atitinkamų ar visų Slapukų naudodamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

− bet kuriuo metu galite atsisakyti arba atšaukti savo išreikštą sutikimą dėl atitinkamų ar visų Slapukų naudojimo [čia].

− savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo OperaFirefoxChromeSafariInternet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

− be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

Tinklapyje naudojamų Slapukų rūšys ir sąrašas

Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus Slapukus, kurie skirstomi į žemiau nurodytas rūšis. Visus, išskyrus giežtai privalomus Slapukus, naudosime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą.

– Griežtai privalomi slapukai (reikalingi tam, kad Tinklapio lankytojas galėtų naudotis Tinklapio siūlomomis galimybėmis ir būtų identifikuotas, bei yra būtini Tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui užtikrinti. Šie Slapukai veikia visuomet ir jiems nėra reikalingas sutikimas).

– Analitiniai (naudojami statistinių (anoniminių) duomenų apie Tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių, kilmę, ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis stebėjimui, kaupimui bei analizei, bei padeda tobulinti Tinklapio veikimą)

– Funkciniai (leidžia Tinklapiui įsiminti lankytojo pasirinkimus (pvz., naudotojo vardą, vartojamą kalbą ir t. t.) ir patobulinti bei suasmeninti Tinklapį ir jo funkcijas).

– Reklaminiai (leidžia pasiekti Tinklapio lankytoją su reklaminiais pasiūlymais kituose tinklapiuose (pvz., „YouTube”, „Facebook” ir t. t.), taip pat pateikti įdomesnę ir tinkamesnę reklamą).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis mes tvarkysime tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų, įpareigojančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

− paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip mūsų Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems mums paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, mūsų naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra ir kt.;

− teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus;

− teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

− kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;

− kitiems verslo subjektams, NOEWE LEGAL susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

NOEWE LEGAL neperduoda Jūsų Asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jei bet kuriuo šios Privatumo politikos galiojimu metu kiltų poreikis perduoti Asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų, NOEWE LEGAL užtikrins tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju NOEWE LEGAL perduos Asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikrins ir įgyvendins tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

JŪSŲ , KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais NOEWE LEGAL suteikiamais funkcionalumais.

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad mes ištaisytume tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu.

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad NOEWE LEGAL tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodami šiuos duomenis mes apsiribotume vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar NOEWE LEGAL teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į faktinę buveinę, kurios adresas nurodytas Privatumo politikos apačioje).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu).

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateikti prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

TRETIEJI ASMENYS

Mes nekontroliuojame privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į NOEWE LEGAL nevaldomus tinklapius). Mes neatsakome už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo/taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į mus:

El. paštas: vilnius@noewe.legal
Tel.: +370 5 2 644741
Adresas: A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį.

Pagal įstatymą slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų leidimą.

Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos.

Mūsų svetainėje Slapukų deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikimą.

Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis mūsų Privatumo politikoje.

Prašome nurodyti savo sutikimo ID ir data, kada su mumis susisieksite del sutikimo.

Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: NOEWE LEGALlegal.eu

Slapukų aprašas paskutinį kartą atnaujintas 2/19/24; atnaujino Cookiebot:

Būtini (4)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
1.gifCookiebotUsed to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery.SessionPixel Tracker
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 metaiHTTP Cookie
languageNOEWE LEGALlegal.euSaves the user’s preferred language on the website.1 dienaHTTP Cookie
wpEmojiSettingsSupportsNOEWE LEGALlegal.euThis cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings.SessionHTML Local Storage

Nuostatos (1)

Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
wp-wpml_current_languageNOEWE LEGALlegal.euDesignates the country code that is calculated based on the user’s IP address. Used to determine what language should be used for the visitor.SessionHTTP Cookie

Statistika (1)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
tdGoogleRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.SessionPixel Tracker

Neklasifikuoti (1)

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
noewe-popupNOEWE LEGALlegal.euLaukiaSessionHTTP Cookie

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe