NOEWE privatumo politika

Šia Privatumo politika paaiškinama kaip NOEWE grupė tvarko Jūsų Asmens duomenis bei kokias Jūs turite teises susijusias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu (toliau – Politika).

Šioje Politikoje NOEWE grupė arba „mes“ reiškia tarptautinę įmonių grupę, kurią sudaro tokios bendrovės kaip:

Noewe, UAB, juridinio asmens kodas 302299013, UAB Strategy Labs, juridinio asmens kodas 302753074, Noewe Holdings, UAB, juridinio asmens kodas 305168421, Noewe Foundation, VšĮ, juridinio asmens kodas 302969378, Nordgain, UAB, juridinio asmens kodas 301539808, Noewe Cyprus LTD, juridinio asmens kodas HE 391334.

Mes garantuojame, kad jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma pagal mūsų Politiką ir galiojančius įstatymus reglamentuojančius rinkimą, naudojimą ir ūsų asmeninės informacijos atskleidimą, kurios privalo laikytis visi NOEWE grupės nariai, įskaitant dukterines ir susijusias įmones, ir visas trečiąsias šalis – paslaugų teikėjus ar įgaliotus atstovus, su kuriais esame saistomo sutartinių įsipareigojimų.

Ši Politika yra skirta visiems asmenims, kurie naudojasi, naudojosi arbe ketina naudotis mūsų paslaugomis, taip pat netiesiogiai susijusiems asmenims (pavyzdžiui, įmonės naudos gavėjams, atstovams arba kitiems darbuotojams), asmenims, kurie turi bet kokių sutartinių santykių su mumis, arba jų Asmens duomenys tapo žinomi mums, taip pat visiems, kurie lankosi mūsų internetinėse svetainėse (toliau Jūs arba Klientas).

Mūsų tikslas – užtikrinti Asmens duomenų apsaugą. Įgyvendindami šį tikslą mes nuosekliai laikomės Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose įtvirtintos taisyklės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu yra nacionaliniai teisės aktai bei Bendrasis Asmens duomenų apsaugos reglamentas (2016/679) (toliau – BDAR).  Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant Jūsų – kaip vieno iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – Asmens duomenys).

Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip mes tvarkome Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose dokumentuose.

Mes užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir ėmėmės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais mes imamės reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi mūsų nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalaujame įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones. Užtikriname, jog dedame visas pastangas siekdami užtikrinti esamų, būsimų ir buvusių klientų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

Jūsų Asmens duomenų valdytoja yra ta NOEWE grupės įmonė, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba iki sutartinių santykių, arba kurios Paslaugomis jūs (arba juridinis asmuo, arba subjektas, kurio galutiniu tikruoju savininku esate laikomas) ketinate naudotis.

POLITIKOS TIKSLAI

Politikoje mes aprašome kaip tvarkome Asmens duomenis bendradarbiaudami su visais mūsų Klientais (esamais ar buvusiais), potencialius Klientus liečiančiais klausimais, naujienlaiškių ir rinkodaros informacijos siuntimu, įdarbinimo procesais, slapukais, kurie naudojami mūsų svetainėse bei visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai (įskaitant įsipareigojimus, susijusius su kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesais).

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Priklausomai nuo teikiamos paslaugos ar mūsų bendradarbiavimo pobūdžio mes tvarkome skirtingų kategorijų Asmens duomenis. Kiekvienu atveju užtikriname, jog tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini. Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos, įskaitant bet neapsiribojant, yra:

Tapatybės nustatymo duomenys: kaip antai vardas, pavardė, antras vardas, vardo trumpinys, asmens kodas (nacionalinis asmens kodas), nuotrauka.

Kontaktiniai duomenys: adresas (korespondencijos/gyvenamasis), telefono numeris, el. pašto adresas;

Profesiniai duomenys: duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Duomenys susiję apie ryšius su juridiniais asmenimis: duomenys, kuriuos pateikiate Jūs arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais.

Finansiniai duomenys: duomenys apie sąskaitas, turimą nuosavybę, sandorius, paskolas, pajamas, įsipareigojimus, kai tokius duomenis rinkti mus įpareigoja įstatymas.

Duomenys, kurie reikalingi vykdant mums taikomus atitikties reikalavimus: tokie duomenys, kurie reikalingi taikant priemones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, pavyzdžiui, gimimo data, gimimo šalis, lytis, pilietybė, paso duomenys, nuotrauka, informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis.

Duomenys susiję su Jūsų dalyvavimu mūsų renginiuose: pareigos, darbovietė, vardas, pavardė.

Duomenys apie autorius ir jų autorinius darbus: kūrinio pavadinimas, autorius.

Priklausomai nuo teikiamų paslaugų, mes galime tvarkyti ir kitus Jūsų Asmens duomenis.

Mes esame atsakingi už Jūsų duomenų atitikimą realiai situacijai, todėl būsime dėkingi jeigu pasikeitus bet kokiems Jūsų Asmens duomenims mus informuosite ir padėsite įvykdyti šią pareigą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

Mes naudojame Jūsų pateiktą informaciją siųsdami Jums žinias apie naujausius įvykius, teikiamas paslaugas, taip pat informaciją apie bet kokius numatomus renginius, kurie gali Jus sudominti, įskaitant mokymo seminarus, meno renginius, pusryčius aktualiomis temomis bei kt. Plačiau apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, galite rasti Rinkodaros privatumo politikoje.

Mes savo interneto svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies). Plačiau apie naudojamus slapukus, galite rasti Slapukų politikoje.

Mes naudosime tuos Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką. Jūsų pateiktus duomenis saugosime tol, kol vyks įdarbinimo procesas arba ilgesnį laikotarpį tik gavę Jūsų sutikimą saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą NOEWE grupės potencialių darbuotojų duomenų bazėje. Plačiau apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą įdarbinimo tikslais, galite rasti čia.

Mes renkame informaciją, reikalingą mums vykdant veiklą, sutarčių pasirašymui ar pradedant bet kokius dalykiniu santykius su Jumis. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad mes galėtume vykdyti įsipareigojimus Jums, taip pat, kad galėtume teikti paslaugas esamiems ir būsimiems Klientams. Tam tikrais atvejais, mes galime Jūsų duomenis gauti ir iš kitų šaltinių.

Teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas. Kai kurioms iš NOEWE grupės bendrovių yra taikomi įsipareigojimai susiję su reikalavimais numatytais Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas). Teikdami paslaugas mes tvarkome Asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus dėl kovos su pinigų plovimu (KPP) ir klientų pažinimu (KYC).

DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Sutartis. Mūsų ir Jūsų sudaryta sutartis, kuri suteikia pagrindą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;

Sutikimas. Jūsų duotas sutikimas, kuriuo Jūs suteikėte teisę mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikime nurodytais tikslais ir tik jais;

Teisėtas interesas. Tam tikrais atvejais tam, kad galėtume atlikti savo veikloje kylančias užduotis mes duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu. Prieš pradėdami tvarkyti Asmens duomenis šiuo pagrindu ir juos tvarkant, mes įsitikiname, jog teisėti interesai nedaro didelio poveikio tų žmonių teisėms ir laisvėms.

Teisinė prievolė. Šią prievolę mums nustato Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, pavyzdžiui, Įstatymas.

Dažniausiai Jūsų Asmens duomenys mes gauname iš Jūsų, pačių duomenų subjektų, tačiau tam tikrais atvejais mes Asmens duomenis galime gauti ir iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, Asmens duomenis mums pateikia potencialaus Kliento atstovas, kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurioje nurodyti atstovų duomenys, bei kitais atvejais.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

NOEWE grupės įmonės (administravimo, įsipareigojimo dėl kovos su pinigų plovimu ir klientų pažinimu įgyvendinimo bei rinkodaros tikslais);

Partneriai su kuriais bendrai teikiame paslaugas ar produktus;

Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

Finansų įstaigos, trečiosios šalys (pavyzdžiui, bankai), Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; mūsų įgalioti duomenų tvarkytojai, Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi Asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

Kiti asmenys, kurie teikia paslaugas mums, tokie kaip IT priežiūros bendrovės, ryšio bei pašto paslaugų teikėjai, trečiosios šalys, kurių paslaugomis naudojamės tam, jog užtikrintume sutarties vykdymą su savo Klientu ar vykdant administracines funkcijas.

Visi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, privalo laikytis mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais ir privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi už tokių garantijų nevykdymą. Visi paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones ir užtikrinti ne mažesnį duomenų apsaugos lygį nei užtikriname mes.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, kai Asmens duomenys gali būti saugomi naudojantis duomenų saugojimo sprendimais, kurių serveriai yra už Europos ekonominės erdvės ribų arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

Pateikdami mums savo Asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už ES ribų šioje Politikoje nurodytais tikslais. Mes imsimės visų pagrįstai būtinų saugumo priemonių užtikrinti, kad tvarkant Jūsų Asmens duomenis būtų laikomasi visų taikomų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų.  Mes turime teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi:

 • Europos komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
 • standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija;
 • standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė už duomenų apsaugą atsakinga institucija;
 • pasinaudoję kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai galima pagal taikomus teisės aktus.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Teisė susipažinti.  Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

Teisė ištaisyti.  Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti. Įstatymuose nustatytais atvejais, Jūs turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais.

Teisė ištrinti. Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo. Tam tikrais atvejais, esant įstatyminiam reguliavimui, kai atitinkamos jurisdikcijos teisės aktai draudžia mums ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis, mes tokios pareigos, net ir jums prašant, įvykdyti negalėsime, tačiau informuosime Jus apie mums taikomas prievoles.

Teisė perkelti duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus. Jūs bet kada galite atsisakyti mūsų siunčiamų pranešimų, kuriais siunčiame Jums informaciją apie mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama ar atnaujinama. Naujausia jos versija visada bus skelbiama mūsų interneto svetainėse, todėl kviečiame laikas nuo laiko pasitikrinti ar esate susipažinę su naujausia jos versija. Ši Politika atnaujinta 2024 m. vasario mėn. 1 d.,  ir įsigalioja nuo jos paskelbimo mūsų svetainėje dienos.

SOCIALINIAI TINKLAI IR KITOS INTERNETO SVETAINĖS

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like/patinka“ ir „Follow/sekti“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu mes turime paskyras FacebookInstagram ir LinkedIn socialiniuose tinkluose.

Mes galime būti susieti su trečiosios šalies svetainėmis; nuorodos gali būti į ir iš tokių svetainių. Mes neperžiūrėjom, neturim įtakos ir nesame atsakingi už svetainių, kurios ar su kuriomis galime būti susieti, turinį bei privatumo apsaugos praktikas. Mes neremiame trečiųjų šalių svetainių bei negalime suteikti jokios garantijos dėl jose skelbiamos informacijos, programinės įrangos arba kitų produktų ar medžiagos, kurias galite ten rasti bei rezultatų, gautų tai naudojant.

KUR GAUTI INFORMACIJĄ 

Jūs turi teisę kreiptis į mus siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Mūsų kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje noewe.eu, taip pat mus galite pasiekti el. paštu info@noewe.eu.

Jeigu esate susirūpinę dėl galimo privatumo teisės pažeidimo arba kito teisės akto pažeidimo susisiekite su mumis el. paštu info@noewe.eu arba bet kuriuo iš mūsų darbuotojų. Atsakingas asmuo išnagrinės perduos Jūsų skundą atsakingam darbuotojui ir pateiks informaciją apie tolimesnį skundo nagrinėjimą.

Jeigu esate nepatenkintas skundo išnagrinėjimu, turite teisę skundą teikti savo šalies duomenų apsaugos institucijai. Taip pat turite teisę kreiptis į kompetentingos jurisdikcijos teismą. Informacija apie institucijas, atsakingas už teisės aktų, susijusių su Asmens duomenų apsauga, laikymąsi:

Lietuva

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
El.paštas: ada@ada.lt
http://www.ada.lt/

Kipras

Asmens duomenų apsaugos Įgaliotinis (Commissioner for Personal data Protection)
1 Lasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia/Nikosija
Tel. +357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
El.paštas: commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy/

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe