Mobingo darbe prevencija

2022-10-28

Nuo 2022-11-01 pasikeitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 30 straipsnio nuostatoms, be anksčiau darbdaviui nustatytų prievolių numatoma nauja pareiga darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, šio kodekso nustatyta tvarka įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

LR Darbo kodekso 30 straipsnio 2 dalyje įsitvirtina naujas apibrėžimas

„Smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą), – bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala“.

Įstatymo reforma smurtas ir priekabiavimas bus draudžiamas:

 • darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį;
 • pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis;
 • su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu;
 • su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu;
 • darbdavio suteiktame būste;
 • pakeliui į darbą ar iš darbo.

Pakeitimais numatyta aiški pareiga darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, kurioje turės būti nurodyta:

 • smurto ir priekabiavimo atpažinimas, galimos jų formos;
 • supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka;
 • pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;
 • apie smurtą ir priekabiavimą pranešusio asmens ir nukentėjusio asmens apsauga bei jam suteikiama pagalba;
 • darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencijos vykdymu.

Kita vertus, darbdaviams įstatymo pakeitimais atsiras ir pareiga imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti, t. y.:

 • atsižvelgiant į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imtis jų šalinimo bei kontrolės priemonių;
 • nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus;
 • organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje,

be to, atnaujinti politiką, atsižvelgiant į gautus pranešimus, nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus, pasikeitus galimiems jų pavojams ar atsiradus naujų arba pareikalavus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriui.

Tikėtina, kad kartu su reforma įsitvirtinančių naujų sąvokų sąrašas padės tinkamai nustatyti priekabiavimo ir smurto atvejus bei užtikrinti darbuotojų apsaugą darbo teisiniuose santykiuose.

Informacija apie esminius aspektus lenkų kalba.

Atkreipiame dėmesį

Ruošiant vidaus dokumentus ir prieš pritaikant reformą praktikoje, pasikonsultuokite su savo teisiniu patarėju.

Giedrė Dailidėnaitė, įmonių ir komercinės teisės grupės vadovė, advokatė, partnerė.
Aneta Blaževič, vyresnioji teisininkė
Lukas Seržantas, teisininkas, ginčų sprendimo grupė

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe